صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             نيازهاي مردم به شما فرصت هاي خداوند براي شما هستند پس از آنها رويگردان نباشيد. امام حسين(ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

معرفي صندوق

 

تعاونوا علي البر و تقوي

 

با ياري خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولي عصر امام زمان (عج) و با عنايات مقام معظم رهبري ، فرماندهي كلّ قوا صندوق پس انداز قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر براي بازنشستگان، و مستمري بگيران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در زمان فرماندهي تيمسار سرتيپ هدايت لطفيان و در هفته ناجا سال 1377 با هدف خدمت به كاركنان خدوم و زحمتكش ناجا پس از انجام خدمت آبرومندانه و صادقانه از خدمت مقدس سربازي نظام جمهوري اسلامي ايران به صورت سازماني بازنشسته مي‌گردند و استحقاق هرگونه مساعدت و همراهي را دارند. به صورت قانوني رسماً افتتاح گرديده و تا كنون به فعاليت خود ادامه داده است .

 

 

وضعيت صندوق در سال 1391