صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             نيازهاي مردم به شما فرصت هاي خداوند براي شما هستند پس از آنها رويگردان نباشيد. امام حسين(ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

اخبار و اطلاع رساني

 

 

                                        بسمه تعالي

 

 

 

 

آدرس جدید صندوق حبیب ابن مظاهر

تهران -میدان انقلاب -خیابان کارگر شمالی -کوچه رهنما-پلاک 17 -تلفن :1-66461530 .

 

 

آخرين اخبار سال 1396

از فروردين ماه سال 1396 حق عضويت صندوق حبيب ابن مظاهر از 40،000ريال به 100،000 ريال و همچنين از تير ماه 1396 مبلغ وام از 20،000،000ريال به 30،000،000 ريال افزايش مي يابد.

 

 

آخرين اخبار سال 1394

با توجه به متقاضيان بالاي وام كساني كه قبلاً وام گرفته اند پس از گذشت 3 ماه از آخرين قسط وام قبل مي توانند درخواست وام جديد نمايند.

 

 

 

 

پرداخت وام فروردين ماه 1394

در تاريخ 1394/01/29 بيش از 4500 نفر ثبت نام وام نموده اند، اعتبار1970 نفر از اين افراد تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/08/26 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول ارديبهشت ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام ارديبهشت ماه 1394

در تاريخ 1394/02/29 اعتبار1970 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/11/27 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول خرداد ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام خرداد ماه 1394

در تاريخ 1394/02/26 اعتبار1261 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/02/01 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول تير ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام تير ماه 1394

با عنايت خداوند متعال در تاريخ 1394/04/30 اعتبار4004 نفر از ثبت نام شده گان تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/04/30 ثبت نام كرده و شرايط وام داشته اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند از پنجم مرداد ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام مرداد ماه 1394

در تاريخ 1394/05/28 اعتبار1732 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/05/28 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول شهريور ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام شهريور ماه 1394

در تاريخ 1394/05/28 اعتبار2794 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/06/29 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول شهريور ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام مهر ماه 1394

در تاريخ 1394/05/26 اعتبار2621 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/07/25 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است .

 

پرداخت وام آبان ماه 1394

در تاريخ 1394/08/30 اعتبار2015 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/08/13 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است .

 

پرداخت وام دي ماه 1394

در تاريخ 1394/09/30 اعتبار1222 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/08/26 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 15 ديماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

پرداخت وام دي ماه 1394

در تاريخ 1394/10/29 اعتبار1183 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/09/07 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 3 بهمن ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

پرداخت وام بهمن ماه 1394

در تاريخ 1394/12/01 اعتبار2652 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/10/09 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 4 اسفند ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام اسفند ماه 1394

در تاريخ 1394/12/20 اعتبار1787 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/11/03 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 24 اسفند ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام فروردين 1395

در تاريخ 1395/01/30 اعتبار288 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/11/04و تعدادي از افرادي در تاريخ 1394/11/05 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 4 ارديبهشت ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام ارديبهشت 1395

در تاريخ 1395/03/01 اعتبار1081 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/11/12 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 5 خرداد ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام خرداد 1395

در تاريخ 1395/03/30 اعتبار 1949 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/12/03 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 2 تير ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام تير 1395

در تاريخ 1395/04/28 اعتبار 1651 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/01/05 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 3 مرداد ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام مرداد 1395

در تاريخ 1395/05/30 اعتبار 1641 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/03/06 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 3 شهريور ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام شهريور 1395

در تاريخ 1395/06/31 اعتبار 1671 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/04/02 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 3 مهر ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام مهر 1395

در تاريخ 1395/08/30 اعتبار 1328 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/04/28 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 3 آبان ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام آبان 1395

در تاريخ 1395/08/24 اعتبار3142 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/06/24 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 2 آذر ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام آذر 1395

در تاريخ 1395/09/29 اعتبار 1728 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/07/24 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 1 دي ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام دي ماه 1395

در تاريخ 1395/10/30 اعتبار1754 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/08/23 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 2 بهمن ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام بهمن ماه 1395

در تاريخ 1395/11/30 اعتبار711 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/09/09 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 2 اسفند ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام اسفند ماه 1395

در تاريخ 1395/12/23 اعتبار2527 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/10/19 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 24 اسفند ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام فروردين ماه 1396

در تاريخ 1396/01/30 اعتبار490 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1395/10/27 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 31 فروردين ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام ارديبهشت ماه 1396

در تاريخ 1396/02/27 اعتبار3915 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/02/18 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 31 ارديبهشت ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام خرداد ماه 1396

در تاريخ 1396/03/29 اعتبار677 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/03/29 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 30 خرداد ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام تير ماه 1396

در تاريخ 1396/04/27 اعتبار2476 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/04/13 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 31 تير ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام شهريور ماه 1396

در تاريخ 1396/06/29 اعتبار1274 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/04/20 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 31 شهريور ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام آبان ماه 1396

در تاريخ 1396/09/18 اعتبار2865 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/05/21 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 19 آذر ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام دي ماه 1396

در تاريخ 1396/10/25 اعتبار1845 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/06/21 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 26 دي ماه قابل برداشت از شعب ميباشد. .

 

 

پرداخت وام بهمن ماه 1396

در تاريخ 1396/12/03 اعتبار 3205 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/08/16 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 5 اسفند ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام اسفند ماه 1396

در تاريخ 1396/12/12 اعتبار 1654 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/09/23 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 13 اسفند ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام ارديبهشت ماه 1397

در تاريخ 1397/02/11 اعتبار 3700 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1396/11/29 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 13 ارديبهشت ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام خرداد ماه 1397

در تاريخ 1397/03/22 اعتبار 2082 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/02/05 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 23 خرداد ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام تیر ماه 1397

در تاريخ 1397/04/27 اعتبار 1059 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/02/28 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 28 تیر ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام مرداد ماه 1397

در تاريخ 1397/05/25 اعتبار 1750 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/03/22 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 26 مرداد ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام شهریور ماه 1397

در تاريخ 1397/05/25 اعتبار 1515 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/04/16 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 26 شهریور ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام مهر ماه 1397

در تاريخ 1397/07/28 اعتبار 1840 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/05/16 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 29 مهر ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام آبان ماه 1397

در تاريخ 1397/08/28 اعتبار 1857 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/06/24 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 29 آبان ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام آذر ماه 1397

در تاريخ 1397/09/28 اعتبار 1850 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/07/10 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 29 آذر ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام دی ماه 1397

در تاريخ 1397/10/26 اعتبار 1958 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/08/04 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 27 دی ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام بهمن ماه 1397

در تاريخ 1397/11/28 اعتبار 1825 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/08/27 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 29 بهمن ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام اسفند ماه 1397

در تاريخ 1397/12/15 اعتبار 2013 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/09/20 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 16 اسفند ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام فروردین ماه 1398

در تاريخ 1398/01/31 اعتبار 2024 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/10/16 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 31 فروردین ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام اردیبهشت ماه 1398

در تاريخ 1398/02/17اعتبار 1975 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1397/11/06 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 17 اردیبهشت ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام تیر ماه 1398

در تاريخ 1398/04/15اعتبار 3692 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1398/01/25 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 16 تیر ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام مرداد ماه 1398

در تاريخ 1398/05/14اعتبار 3594 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1398/03/27 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 15 مرداد ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

پرداخت وام شهریور ماه 1398

در تاريخ 1398/06/23اعتبار 2037 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1398/04/23 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است و از تاريخ 24 شهریور ماه قابل برداشت از شعب ميباشد.

 

 

 

 

واجدين شرايط ثبت نام جهت دريافت وام

  • 1- بازنشستگان
  • 2- مستمري بگيران( همسر و دختر كمتر از 80 سال)
  • 3- مستمري بگيران (دختر بالاي 40 سال)
  • 4- مستمري بگيران (معلول جسمي و ذهني)
  • 5- گذشت 3 ماه از آخرين قسط وام قبل
  •  

     

براي ارسال درخواست (به جز درخواست وام) اينجا را كليك كنيد.