صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

آزمايشي آزمايشي

درخواست وام

فعلا به ثبت نام شده ها وامي تعلق نميگيرد چون ثبت نام با بانك قوامين است

 

به نكات زير حتماٌ توجه فرماييد:

 

ثبت درخواست كننده بازنشسته يا مستمري بگير ناجا باشد و حتما عضو صندوق باشد.

 

3 ماه از آخرين قسط وام قبلي گذشته باشد.

 

موجودي حق عضويت براي دريافت وام 3 ميليون توماني 250 هزار تومان و براي ثبت نام حداقل 200 هزار تومان و براي دريافت وام 250 هزار تومان حق عضويت داشته باشد كه پس از دريافت وام مابقي از مبلغ وام كسر شده و به موجودي حق عضويت مي‌شود.

 

توان پرداخت قسط حداقل 88 هزار تومان باشد.

 

مستمري بگير كمتر از 80 سال باشد و مستمري بگير دختر سالم بين 40 تا 80 سال (درصورت معلول بودن تنها كمتر از 80 سال)داشته باشد.

 

در صورت نداشتن هر كدام از شرايط ثبت نام انجام نمي گردد.